Aanvullend reglement kring Eindhoven de Kempen (versie 07-11-2019)

  1. Vaststellen data voor indoorwedstrijden

 

1.1     Alle wedstrijddata voor indoorwedstrijden dienen ieder seizoen opnieuw schriftelijk bij het algemeen kringsecretariaat te worden aangevraagd vóór 1 mei. De aanvraag kan alleen gedaan worden met het daartoe bestemde formulier dat volledig moet zijn ingevuld. Aanvragen die op een andere wijze zijn gedaan of waarvan het formulier niet volledig is ingevuld, worden niet in behandeling genomen. De aanvragende vereniging is zelf verantwoordelijk voor een juiste aanvraag.

1.2     De organiserende vereniging geeft bij de aanvraag aan of zij deze wedstrijd als selectiewedstrijd wil laten gelden.

1.3     Alle wedstrijden worden op de regiokalender geplaatst, indien ze voor 1 juli zijn aangevraagd.

Het kringbestuur beslist z.s.m. na 1 juli welke wedstrijden als selectiewedstrijden worden aangemerkt.

1.4     De wedstrijdkalender van kring Eindhoven de Kempen wordt op 1 juni doorgestuurd naar de regio en wordt op de regiokalender geplaatst.

1.5     Het vraagprogramma van wedstrijden die op de goedgekeurde wedstrijdkalender staan, wordt door de vereniging rechtstreeks gezonden naar de KNHS te Ermelo.

1.6`   Wedstrijden die niet tijdig (voor bovengenoemde datum) zijn aangevraagd, kunnen later eventueel nog wel goedgekeurd worden, maar daarvoor geldt een andere procedure. De vereniging vraagt goedkeuring voor de wedstrijddatum aan bij het algemeen kringsecretariaat, maar moet zelf zorgen voor schriftelijke toestemming van de omliggende kringen. Deze toestemming moet naar het algemeen kringsecretariaat worden gestuurd en zal worden doorgezonden naar de regio. Indien de regio deze wedstrijd alsnog goedkeurt, kan het vraagprogramma rechtstreeks worden gezonden naar de KNHS .

 

  1. Vaststellen data voor CH’s en outdoorwedstrijden

 

2.1    Alle wedstrijddata voor CH´s en outdoorwedstrijden dienen ieder seizoen opnieuw schriftelijk bij het algemeen kringsecretariaat te worden aangevraagd vóór 1 november. De aanvraag kan alleen gedaan worden met het daartoe bestemde formulier dat volledig moet zijn ingevuld. Aanvragen die op een andere wijze zijn gedaan of waarvan het formulier niet volledig is ingevuld, worden niet in behandeling genomen. De aanvragende vereniging is zelf verantwoordelijk voor een juiste aanvraag.

2.2    De vereniging geeft bij de aanvraag aan of zij deze wedstrijd als selectiewedstrijd wil laten gelden.

2.3    Alle wedstrijden worden op de regiokalender geplaatst, indien ze voor 1 januari zijn aangevraagd.

Het kringbestuur beslist z.s.m. na 1 januari welke wedstrijden als selectiewedstrijden worden aangemerkt.

2.4    Voor het overige is de werkwijze gelijk aan de procedure bij indoorwedstrijden en geldt ook een identieke regel bij het te laat (na 1 januari) aanvragen van wedstrijden.

  1. Vraagprogramma

 

Buiten de gebruikelijke informatie dient het onderstaande op het vraagprogramma te worden vermeld:

3.1     Bij alle wedstrijden dient duidelijk aangegeven te worden welke rubriek op welke dag verreden wordt.

Indien een vereniging voor zowel paarden als pony’s in hetzelfde weekend een wedstrijd organiseert, dient in het vraagprogramma te worden aangegeven op welke dag de verschillende rubrieken verreden worden.

3.2     De aanvangstijd van de eerste rubriek moet per dag vermeld worden. Indien enigszins mogelijk zullen ook de aanvangstijden van de overige rubrieken (bij benadering) op het vraagprogramma vermeld worden.

3.3     In ieder vraagprogramma dient verwezen te worden naar de ex aequo regeling van het KNHS wedstrijdreglement (Artikel 137 lid 8), aangevuld met het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord Brabant.

 

  1. Vaststellen van selectiewedstrijden

 

4.1     Het kringbestuur wijst vóór de aanvang van het winter- of zomerseizoen aan welke wedstrijden bepalend zijn voor de afvaardiging naar de Regiokampioenschappen.

4.2     Het aantal selectiewedstrijden aangewezen als selectiewedstrijd, wordt per seizoen bepaald. Dit zal voldoen aan de regels welke zijn opgenomen in het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord Brabant, geldig voor het betreffende seizoen.

4.3     Het kringbestuur houdt bij de vaststelling van de selectiewedstrijden rekening met een goede verdeling over het seizoen en met eerlijke verdeling van de selectiewedstrijden over de organiserende verenigingen in het betreffende jaar en de afgelopen jaren. Geen enkele vereniging kan voor een wedstrijd aanspraak maken op het aanmerken als selectiewedstrijd Bovendien zal het kringbestuur erop toezien dat alleen die wedstrijden worden aangemerkt als selectiewedstrijd met een goede organisatie en accommodatie/materiaal en waar (bij indoorwedstrijden) overdekte losrijruimte beschikbaar is.

4.4     Binnen zeven dagen nadat het kringbestuur aan de verenigingen heeft laten weten welke wedstrijden als selectiewedstrijden zijn aangemerkt, kan de betreffende vereniging schriftelijk aan het kringbestuur meedelen dat zij afziet van het aanmerken als selectiewedstrijd. Daarna dient de wedstrijd altijd doorgang te vinden, tenzij het kringbestuur anders beslist.

  1. Voorwaarden voor selectiewedstrijden

5.1     De wedstrijdorganiserende vereniging is verplicht een eenmaal definitief als selectiewedstrijd aangemerkte wedstrijd doorgang te laten vinden, ondanks bijvoorbeeld een klein aantal deelnemers, tenzij het kringbestuur anders beslist.

5.2    Tijdens een wedstrijd mogen deelnemers binnen eenzelfde klasse niet over meerdere weekenden verdeeld worden indien het een selectiewedstrijd betreft.

5.3     Combinaties van kring Eindhoven de Kempen hebben bij een selectiewedstrijd altijd voorrang boven combinaties van buiten de kring, mits de combinaties van kring Eindhoven de Kempen vóór de sluitingsdatum zijn aangemeld.

5.4     In de laatste selectiewedstrijd worden de op dat moment hoogstgeplaatste combinaties in één ring ingedeeld, uit deze ring wordt de afvaardiging samengesteld. Het secretariaat van de wedstrijdorganiserende vereniging is verplicht daarover contact op te nemen met het kringbestuur.

5.5     De organiserende vereniging neemt contact op met de betreffende disciplineafgevaardigde van de kring wat betreft de indeling van de juryleden voor dressuur en de klasse B-springen (rijstijl), zodat een jurylid tijdens selectiewedstrijden slechts eenmaal dezelfde rubriek jureert en de combinaties tijdens selectiewedstrijden door verschillende juryleden beoordeeld worden. Bij alle selectiewedstrijden zijn voor de klassen Z1 en Z2 en ZZ-Licht twee juryleden verplicht.

5.6     De wedstrijdorganiserende vereniging dient de gehele uitslag op internet te zetten, uiterlijk één dag na de wedstrijd.

5.7     De wedstrijdorganiserende vereniging dient de gehele uitslag met combinatienummers en verenigingsplaats uiterlijk één dag na de wedstrijd door te geven aan het betreffende disciplinewedstrijdsecretariaat van de kring.

5.8     Het is voor een selectiewedstrijd verplicht om een streeftijd van 21.00 uur voor het einde van de wedstrijd aan te houden.

5.9     Bij een outdoor selectiewedstrijd voor pony’s wordt geadviseerd om een bixiewedstrijd te organiseren.

5.10    Bij een outdoor selectiewedstrijd dressuur is het (indien nodig) verplicht ook een selectiewedstrijd voor afdelingsdressuur te organiseren.

5.11    Tijdens een selectiewedstrijd dressuur wordt de (volgens het KNHS geadviseerde schema) 1e proef van de maand uitgeschreven als selectieproef.

5.12    Het is niet toegestaan als wedstrijdorganiserende vereniging deelname aan een tweede proef of parcours verplicht te stellen.

5.13    Het maximaal te vragen inschrijfgeld voor een selectiewedstrijd is vastgesteld volgens de bepalingen in het Uniform selectiesysteem.

5.14    Indien een organiserende vereniging zich niet aan de vorengenoemde regels houdt kan het kringbestuur besluiten de betreffende wedstrijd niet voor de afvaardiging te laten meetellen.

 

  1. Kampioenschap en afvaardiging

 

6.1     Het kringkampioenschap en de afvaardiging naar de regiokampioenschappen wordt bepaald door de eindstand van de selectiewedstrijden. De regio bepaalt hoeveel combinaties per kring uit elke klasse afgevaardigd mogen worden naar de regiokampioenschappen.

6.2     Het aantal resultaten van de selectiewedstrijden dat telt voor afvaardiging wordt per seizoen bepaald. Dit zal voldoen aan de regels, welke zijn opgenomen in het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord Brabant, geldig voor het betreffende seizoen.

De eindstand van de selectiewedstijden wordt bepaald door het aantal plaatsingspunten van de door het kringbestuur aangewezen selectiewedstrijden.

6.3     Om in aanmerking te komen voor het kringkampioenschap dient een combinatie minimaal op drie selectiewedstrijden plaatsingspunten te hebben behaald. (Indien er maar drie selectiewedstrijden in een bepaalde discipline worden georganiseerd is het voldoende om twee keer plaatsingspunten behaald te hebben). Hierbij dient een combinatie ten minste eenmaal het parcours of de dressuurproef daadwerkelijk geheel te hebben afgelegd en te zijn gefinisht/geëindigd zonder opgave, uitsluiting of diskwalificatie.

Voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen dient een combinatie aan ten minste één selectiewedstrijd te hebben deelgenomen. Bij het springen en/of dressuur dient een combinatie hierbij ten minste eenmaal het parcours/de dressuurproef daadwerkelijk geheel te hebben afgelegd en te zijn gefinisht/geëindigd zonder opgave, uitsluiting of diskwalificatie.

Flexibel springen of dressuur: Wanneer een combinatie in de periode van 1 april tot aan de Brabantse kampioenschappen outdoor (geldend voor het outdoorseizoen) of in de periode van 1 oktober tot aan de Brabantse kampioenschappen indoor (geldend voor het indoorseizoen) besluit om flexibel te starten tellen alleen nog de selectiepunten behaald in de hoogste klasse. Deze combinatie kan op volgende selectiewedstrijden geen selectiepunten meer halen in de laagste klasse. Als deze combinatie ook in de lagere klasse blijft starten wordt deze combinatie eerst uit de uitslag verwijderd, vóór er aan de andere deelnemers selectiepunten worden toegekend. Van geen enkele combinatie worden de selectiepunten van voorgaande wedstrijden met terugwerkende kracht aangepast.

6.4     De beste combinatie van een klasse krijgt 1 plaatsingspunt, de volgende 2 enz. Bij vrijwillige verlating van het parcours/de dressuurproef of uitsluiting of diskwalificatie krijgt de combinatie als plaatsingspunten het aantal deelnemers (uit de kring) van deze rubriek + 5. Bij niet-deelname aan de selectiewedstrijd krijgt de combinatie 99 plaatsingspunten. Plaatsingspunten worden toegekend volgens het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord Brabant, geldend voor het betreffende seizoen.

6.5     Combinaties van buiten de kring tellen niet mee bij de berekening van de plaatsingspunten.

6.6    Op selectiewedstrijden wordt de ex aequo regeling dressuur conform artikel 137 lid 8 van het disciplinereglement dressuur van de KNHS en conform de ex aequo regeling uit het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord Brabant, geldend voor het betreffende seizoen, toegepast.

In geval van ex aequo’s in de plaatsing m.b.t. de afvaardiging, is de laatst georganiseerde selectiewedstrijd doorslaggevend. Zijn er daarna nog ex-aequo’s dan is de plaatsing van de voorlaatst georganiseerde selectiewedstrijd doorslaggevend. Zo nodig wordt er nog teruggegaan naar de twee na laatst georganiseerde selectiewedstrijd, en zo verder.

6.7    Het wedstrijdsecretariaat van de kring zorgt ervoor dat vanaf de tweede selectiewedstrijd de lijsten met plaatsingspunten op internet (site kring Eindhoven de Kempen) worden gezet.

6.8    Wijzigingen van de voorgaande wedstrijden, die invloed hebben op de selectiestanden, dienen voor de laatste selectie wedstrijd gemeld te zijn (schriftelijk/mail) anders worden deze niet meer geaccepteerd. Daarna worden geen wijzigingen meer geaccepteerd.

6.9      Het kringbestuur kan besluiten om bij minder dan 2 deelnemers in een klasse/categorie deze voor het kringkampioenschap in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/categorie. Een en ander volgens de handicapregeling uit het algemeen wedstrijdreglement.

  1. Regiokampioenschappen

 

7.1  Degenen die geselecteerd zijn voor deelname aan de regiokampioenschappen, dienen binnen de op de website van de kring vermelde termijn zelf in te schrijven voor de regiokampioenschappen. Indien men niet wil deelnemen moet men zsm afmelden bij het betreffende disciplinewedstrijdsecretariaat van de kring

    8. Vergoedingen bestuursleden

Alle bestuursleden van kring Eindhoven de Kempen ontvangen een vergoeding van €75 euro per kalenderjaar voor hun werkzaamheden. Indien de functie van wedstrijdsecretariaat door een niet-bestuurslid wordt uitgevoerd, is de vergoeding daarvoor ook €75 euro per kalenderjaar.

 

  1. Kringafdracht 

9.1   De kringafdracht bedraagt € 2,50 per startpas tot een maximum van 17 euro bij meerdere individuele startpassen en € 17 per universele startpas. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

9.2   De betalingstermijn is gesteld op zes weken na de datum van de door het kringbestuur verstrekte rekening.

 

  1. Onvoorzien; statuten kring en KNHS

10.1   Er wordt voldaan aan de regels omschreven in het uniforme selectiesysteem dat geldt voor alle verenigingen, aangesloten bij KNHS regio Noord-Brabant. Indien er iets in dit reglement van kring Eindhoven de Kempen in strijd is met het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord-Brabant, is het uniforme selectiesysteem leidend.

10.2   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het kringbestuur met inachtneming van dit reglement, de statuten van de kring en de statuten of reglementen van de KNHS.

10.3   In gevallen waarin dit reglement strijdig is met dwingende bepalingen in de statuten van de kring of in de statuten of reglementen van de KNHS, gaan die bepalingen uit de statuten of reglementen van de KNHS voor op de bepalingen van dit reglement.